Bizono kaj stelo

Perigorda Esperantista Grupo

prelegoj, ekspozicioj, esperanto-kursoj...
17, rue Pierre Clostermann, FR-24330 BASSILLAC      -      (33) (0)5 53 54 49 71
retejo: http://esperanto-gep.asso.fr     -     retadreso: kontakto(à)esperanto-gep.asso.fr

Esperantlingva akceptejo


Accueil en français

     =     

Skribu al ni mesaĝon!
Ora libro Laissez-nous un message !

Esperantlingvaj mesaĝoj (aŭ tradukaĵoj)
(kursive: niaj tradukoj - blue: niaj tiamaj komentoj)
Traductions (ou messages) en français
(en italique : nos traductions - en bleu : nos commentaires de l'époque)
29/08/2012, Burkino
Saluton, karaj !
Kun intereso kaj plezuro mi hodiaŭ vizitis vian paĝaron el Burkino – kie mi instruas esperanton nun. Permesu al mi gratuli vin ĉiujn pri la energia laboro, kiun vi plenumas kaj deziri pliajn sukcesojn al vi en la komunaj agadoj en la esperantujo.
Mi povis legi kelkajn numerojn de via bulteno kaj vidis ke enestas bona materialo per kiu oni povos inspiriĝi por plia aktivado en Afriko.
Mi volonte sendos ĝis la fino de tiu ĉi monato raporteton kaj fotojn pri la farataj paŝoj en Burkino por ke vi povu enmeti en la venonta numero de la revuo.
Ĉion plej bonan!
Amike,
Adjévi
Adjévi Adjé estas togolandano; li nun instruas esperanton en Burkino kadre de la projekto "Esperanto Plus". Ni dankegas lin pro tiu ĉi tre amika subtenmesaĝo.
29/08/2012, Burkina Faso
Bonjour les amis !
Avec intérêt et plaisir, j'ai visité aujourd'hui votre site depuis le Burkina Faso – où j'enseigne l'espéranto en ce moment. Permettez-moi de tous vous féliciter pour l'énergique travail que vous accomplissez et de vous souhaiter de nouveaux succès dans les activités communes de "l'Espérantie".
J'ai pu lire quelques numéros de votre bulletin et j'ai vu qu'il renfermait du bon matériel dont on pourra s'inspirer pour continuer l'action en Afrique.
Je vous enverrai d'ici la fin de ce mois un petit rapport et des photos au sujet des étapes franchies au Burkina pour que vous puissiez les inclure au prochain numéro de la revue.
Je vous souhaite le meilleur !
Amicalement,
Adjévi
Adjévi Adjé est togolais ; il enseigne actuellement l'espéranto au Burkina Faso dans le cadre du projet "Espéranto Plus". Nous le remercions pour ce message de soutien très amical.
29/11/2011, Svislando
Saluton el Svislando. Ni legis kun granda intereso vian gazeton "Esperanto Perigord". Ni dankas kaj salutas ĉiujn, kiujn ni renkontis dum nia restado. Ni deziras al ĉiuj belajn festojn.
Charlotte Blanc-Maillard kaj Viktor Gaal
Ni plurfoje renkontiĝis kun Charlotte kaj Viktor kaj ili vizitis nian Perigordan Grupon dum somero 2010.
29/11/2011, Suisse
Bonjour de Suisse. Nous avons lu avec un grand intérêt votre bulletin "Espéranto Périgord". Nous remercions et saluons tous ceux que nous avons rencontrés durant notre séjour. Nous souhaitons à tous de belles fêtes.
Charlotte Blanc-Maillard et Viktor Gaal
Nous avons rencontré plusieurs fois Charlotte et Viktor et ils ont rendu visite à notre Groupe Périgourdin durant l'été 2010.
30/04/2011, D. R. Kongo
Mi ege ĝojas skribi al vi per tiu ĉi adreso ĉar longan tempon mi ne skribis al vi rete (...)
Nia instruistino jam sendis al vi mesaĝon, la pasintsemajnon. Ŝi nomiĝas Alexandrine Omba.

Mi pensas ke ni kunlaboras bone kaj mi ĝojas pri via ideo malfermi tiun retpaĝon. Ĝis baldaŭ.
Joseph Tshimanga
30/04/2011, R. D. du Congo
Je suis très heureux de vous écrire par cette adresse car je ne vous ai pas écrit par internet pendant longtemps (...)
Notre enseignante vous a déjà envoyé un message la semaine dernière. Elle s'appelle Alexandrine Omba.
Je pense que nous collaborons bien et me réjouis de votre idée d'ouvrir ce site. A bientôt.

Joseph Tshimanga
23/04/2011, D. R. Kongo
Saluton!
Mi estas Alexandrine Omba. Mi tre ŝatas legi viajn informilojn. Mi instruas esperanton. Tio multe ĝojigis min kaj mi uzos ĝin por miaj gelernantoj. Mi estas kongolandanino (DRKongo).
Alexandrine Omba
23/04/2011, R. D. du Congo
Bonjour !
Je suis Alexandrine Omba. J'ai beaucoup apprécié de lire vos bulletins. J'enseigne l'espéranto. Cela m'a beaucoup réjoui et je l'utiliserai pour les élèves. Je suis congolaise (R. D. du Congo).
Alexandrine Omba
11/02/2011, Bulgario
Karaj kolegoj de PEG, mi kore salutas vin pro via tre bona kaj utila laboro. Mi kredas, ke via retadreso estos utila por la esperantistaro tutmonda. Persone mi informos miajn E-amikojn pri PEG kaj via retadreso.
Multajn sukcesojn en via nobla agado.
Amike vin salutas,
Hasan Jakub
11/02/2011, Bulgarie
Chers collègues du GEP, je vous salue cordialement pour votre très bon et utile travail. Je crois que votre site sera utile à la communauté espérantiste mondiale. J'informerai personnellement mes amis espérantistes à propos du GEP et de votre site.
Nombreux succès dans votre noble action.
Vous salue amicalement,
Hasan Jakub
02/02/2011, Brazilo
Karaj amikoj de PEG, plezure estas koni vin per via retpaĝo. Radielsendoj estas tre bonaj kaj gravaj por nia interhoma kunfratiĝo kaj dissendo de informoj pri niaj regionecaj vidpunktoj. Nuntempe oni pli kaj pli ekkonsciiĝas pri la ekzisto de aliulaj vidpunktoj kaj moroj. Gratulon pro via bona laboro. Bonŝancon!
Karese via
Rodrigo de Carvalho Mendonça (Rod)
02/02/2011, Brésil
Chers amis du GEP, c'est un plaisir de vous connaître par votre site internet. Les émissions de radio sont très bonnes et importantes pour la fraternisation entre les hommes et la diffusion d'informations relatives à nos points de vue régionaux. Actuellement, on prend de plus en plus conscience de l'existence des points de vue et des moeurs des autres. Félicitations pour votre bon travail. Bonne chance !
Tendrement vôtre,
Rodrigo de Carvalho Mendonça (Rod)
14/01/2011, Lomé, Togolando
Mi dankas ĉiujn membrojn de Perigorda Esperantista Grupo kaj precipe la gvidantojn.
Apélété Agbolo
Apélété Agbolo estas instruisto en Instituto Zamenhof (Lomé, Togolando) kaj prezidanto de Unuiĝo Togolanda por Esperanto.
14/01/2011, Lomé, Togo
Je remercie tous les membres du Groupe Espérantiste Périgourdin, et notamment les animateurs.
Apélété Agbolo
Apélété Agbolo est enseignant à l'Institut Zamenhof (Lomé, Togo) et président de l'Union Togolaise pour l'Espéranto.Skribu al ni mesaĝon! / Laissez-nous un message !

Eble vi ŝatus saluti nin aŭ skribi al ni kelkajn afablajn vortojn.
Ĉar ni ankoraŭ ne havas blogon, bonvolu skribi vian mesaĝon en la ĉi-apuda fenestro.
Se vi deziras aldoni dokumentojn (fotojn, sonojn...), bonvolu sendi ĉi tiujn al nia retadreso.
Ne forgesu subskribi kaj indiki vian adreson (almenaŭ vian landon).
Ni baldaŭ tradukos kaj aldonos vian mesaĝon en la ĉi-supran dulingvan Oran Libron.
Antaŭdankon pro via amika partopreno.
Peut-être aimeriez-vous nous saluer ou nous écrire quelques mots aimables.
Comme nous ne disposons pas encore d'un blog, veuillez écrire votre message dans la fenêtre ci-contre.

Si vous désirez ajouter des documents (photos, sons...), veuillez les envoyer à notre adresse courriel.

N'oubliez pas de signer et d'ajouter votre adresse (au moins votre pays).

Nous traduirons bientôt votre message et l'ajouterons au Livre d'Or bilingue ci-dessus.

Merci d'avance pour votre amicale participation.


Via retadreso (votre adresse courriel) :

Via teksto (votre texte) :


Por kontroli, ke vi ne estas roboto,
bonvolu skribi per ciferoj en la ĉi-suba fenestreto
la jenan daton: mil okcent okdek sep.


     -     


Atentu!
  Se vi ne ricevos baldaŭan respondon pere de nia Ora Libro, bonvolu skribi retmesaĝon al kontakto@esperanto-gep.asso.fr
Attention !  Si vous ne recevez pas prochainement de réponse par notre Livre d'Or, veuillez écrire un message à kontakto@esperanto-gep.asso.frSamtempaj nunaj vizitantoj:
Vizitintoj de la 5a de januaro 2016:
Flag Counter