Bizono kaj stelo

Perigorda Esperantista Grupo

UK 2011 en Kopenhago

Le Congrès Universel 2011 à Copenhague

Reiri al la paĝo
Aktualaĵoj:
esperantista flageto

Retour à la page
Actualités :
franca flageto

Kastelo kaj parko
La bela urbo Kopenhago atendis nin por la Universala Kongreso de Esperanto 2011.
Ĉi tie la kastelo Rosenborg kaj ĝia agrabla parko.
-
La belle ville de Copenhague nous attendait pour le Congrès universel d'Espéranto 2011.
Ici le château de Rosenborg et son agréable parc.
Eĉ la fama marvirineto atendis nin sekiĝante sur marborda roko.
-
Même la fameuse petite sirène nous attendait, séchant sur un rocher du bord de mer.
Marvirineto
grupo
Finfine la tiom atendita tago de la malfermo de la kongreso alvenis.
Ĉiuj renkontis siajn korespondantojn kaj geamikojn venintajn de la tuta mondo kaj malkovris novajn.
-
Enfin le jour tant attendu de l'ouverture du congrès arriva.
Chacun rencontra ses correspondants et amis venus du monde entier ou en découvrit de nouveaux.
Inter la seriozaj laborkunvenoj la partoprenantoj ripozis iomete.
-
Entre les sérieuses réunions de travail, les participants se reposaient un peu.
grupo sidanta
Jasuo kaj Martine
Martine estas ĉi tie kun Hori Jasuo, kiu jam vizitis nin en Perigordo kun lia amiko Bin. Sed li informis nin pri la akcidento kiu okazis al Bin. Feliĉe ni poste eksciis, ke tiu rapide retrovis bonan sanon.
-
Martine est ici en compagnie de Hori Jasuo, qui nous a déjà rendu visite en Dordogne avec son ami Bin. Mais il nous a informés de l'accident survenu à Bin. Heureusement, nous avons appris plus tard que celui-ci avait retrouvé une bonne santé.
La nederlanda grupo Kajto (Ankie van der Meer kaj Nanne Kalma) kantis por ni kaj igis nin kanti ĝiajn belajn melodiojn.
-
Le groupe néerlandais Kajto (Ankie van der Meer et Nanne Kalma) a chanté pour nous et nous a fait chanter ses belles mélodies.
Kajto
Pascale kaj Jean-Claude
Pascale kaj Jean-Claude estis bonaj kantlernantoj.
-
Pascale et Jean-Claude ont été de bons élèves.
Claude donacis albumon "La sekreto de la arbaro de Lascaux" al ĉina respondeculo, kiu konsentis pri traduko el la esperanta versio al sia lingvo.
-
Claude a offert un album "La sekreto de la arbaro de Lascaux" à un responsable chinois qui a accepté de le traduire dans sa langue à partir de la version en espéranto.
Lascaux
Manĝo
Tre ĝoja etoso en Kopenhaga restoracio, kie Martine retrovis siajn japanajn amikinojn.
-
Très joyeuse ambiance dans un restaurant de Copenhague où Martine a retrouvé ses amies japonaises.
Charlotte kaj Viktor, esperanta paro kiu jam vizitis nin en Perigordo, tiufoje akompanis nin tra Kopenhago.
-
Charlotte et Victor, un couple espérantiste qui nous avait déjà rendu visite en Périgord, nous accompagnaient cette fois dans Copenhague.
grupo kaj marvirineto
Kubano gitaras
Inter du kunvenoj, la gitaro de tiu simpatia Kubano ravis nin.
-
Entre deux réunions, la guitare de ce sympathique Cubain nous a ravis.
Ludoviko Lazaro Zamenhof revivis dum vespero en teatro.
-
Louis Lazare Zamenhof a revécu le temps d'une soirée au théâtre.
teatro
infanoj kantas
La infanoj kiuj partoprenis la infanan kongreson retrovis la plenkreskulojn dum la fermo de la kongreso.
Ili gaje kantis por montri ĉion, kion ili lernis kune.
-
Les participants du Congrès des enfants ont retrouvé les adultes lors de la cérémonie de clôture. Ils ont chanté gaiement pour montrer tout ce qu'ils avaient appris ensemble.
Koran dankon al la tuta teamo kiu organizis tiun kongreson. Ciuj revenos hejmen kun la Espero, nia himno, kiu fermis tiun belan ceremonion.
-
Merci de tout coeur à l'équipe organisatrice de ce congrès. Tous sont revenus avec la Espero (l'Espoir), notre hymne, qui a conclu cette belle cérémonie.
fermo

lasta saluto
Lasta saluto el Kopenhago de kelkaj membroj de la Perigorda Esperantista Grupo.
-
Dernier salut depuis Copenhague de quelques membres du Groupe Espérantiste Périgourdin.

Reiri al la paĝo Aktualaĵoj:
esperantista flageto
Retour à la page Actualités :
franca flageto