Por malkovri la ceteron de la esperantlingva paĝaro, musklaku sur la ĉi-suba flago... Perigorda Esperantista Grupo / Groupe Espérantiste Périgourdin

Interasocia Kongreso 2022

26a-29a de majo, Trélissac (Dordonjo)

Pour découvrir le reste du site en français, cliquez sur le drapeau ci-dessous...
esperantista flago Drapeau français

     =     

Programo

Programme


          printebla versio: eo-programo.pdf               version imprimable : fr-programme.pdf
ligiloj portempe malaktivigitaj (nova versio preparata)     /     liens provisoirement désactivés (nouvelle version en préparation)

GRAVAJ INFORMOJ

Esperanto-kursoj

Tri niveloj estos senpage proponitaj.
1. Malkovro de Esperanto por komencantoj far loka gvidanto.
2. Lingvokurso por komencintoj far Sylvain Lelarge.
3. Preparo al la KER-ekzameno far Katalin Kováts.
Ĉiuj niveloj estos proponitaj dum ĉiu sesio, krom dimanĉon matene (nur nivelo 1).

Paralele Renée Triolle aranĝas FEI-ekzamen-sesion (baldaŭaj informoj).

Ekskursoj

Atentu, ke por ĉiu el la ekskursoj (Périgueux, château des Bories, Lascaux) la indikitaj horoj estas tiuj de la forveturo. Vi nepre troviĝu ĉe la rendevuejo (antaŭ la kongresejo) 15 minutojn antaŭe.
Survoje al Trélissac, por la ĵaŭda vizito de Sarlat, la rendevuo estas je 14 h 00 ĉe la turisma oficejo de Sarlat. Indas antaŭe kontakti Maurice Juy.


INFORMATIONS  IMPORTANTES

Cours d’espéranto

Trois niveaux de cours seront offerts.
1. Découverte de l’espéranto, pour débutants, par un animateur local.
2. Cours d'espéranto pour faux débutants (komencintoj) et niveaux intermédiaires par Sylvain Lelarge.
3. Préparation aux examens KER par Katalin Kováts.
Tous les niveaux seront offerts lors de chaque session, sauf le dimanche matin (seulement le niveau 1).

En parallèle, Renée Triolle organise une session d’examens FEI (informations à venir).

Excursions

Les heures indiquées pour chacune des excursions (Périgueux, château des Bories, Lascaux) sont les heures de départ impératives. Il vous est demandé de vous trouver au point de rassemblement devant le foyer socio-culturel 15 minutes auparavant.
Sur la route de Trélissac, pour la visite de Sarlat du jeudi, le rendez-vous est fixé à 14 h 00 devant l'office de tourisme de Sarlat. Il est prudent de contacter auparavant Maurice Juy.La programeroj, kiuj bezonas antaŭajn aliĝon kaj pagon, estas markitaj per ''. Informiĝu surloke por ekscii, ĉu lastminuta aliĝo eblas.
Les éléments du programme nécessitant inscription et paiement préalables sont précédés de ''. S'informer sur place pour savoir si une inscription de dernière minute est possible.Ĵaŭdon la 26an de majo
Jeudi 26 mai


Vendredon la 27an de majo
Vendredi 27 mai


Sabaton la 28an de majo
Samedi 28 mai


Dimanĉon la 29an de majo
Dimanche 29 mai

matene
matin
11 h 00 : Akcepto
Accueil
9 h 00 : Akcepto
Accueil

9h 30 : Komitat-kunveno de Espéranto-France
Réunion du CA d'Espéranto-France

9 h 30 : Esperanto-kursoj
Cours d'espéranto

9 h 30 : Libroservo
Librairie

Kunvenoj de la aliaj grupoj kaj federacioj
Réunions autres groupes et fédérations

11 h 00 : Kongresa malfermo, Honorvino
Ouverture du congrès, Vin d'honneur
8 h 45 : FEI-ekzameno
Examen FEI

9 h 00 : Akcepto
Accueil

9 h 30 : Ĝenerala Asembleo de Espéranto-France
Assemblée générale d'Espéranto-France

9 h 30 : Esperanto-kursoj
Cours d'espéranto

 9 h 30 : Serĉludo (laŭ la vetero)
Jeu de piste (selon la météo)

Kunvenoj de la aliaj grupoj kaj federacioj
Réunions autres groupes et fédérations
9 h 30 : Libroservo
Librairie

9 h 30 : Esperanto-kurso (nur komencantoj)
Cours d'espéranto (débutants seulement)

9 h 30 : FEI-ekzameno
Examen FEI

9 h 30 : Prelego de Duncan Charters, prezidanto de UEA, kaj Alex Kadar, ĝenerala sekretario : 'UEA hodiaŭ, demandoj kaj respondoj'
Conférence de Duncan Charters, président d'UEA, et d'Aleks Kadar, secrétaire général : 'UEA aujourd'hui, questions et réponses'

11 h 00 : Kongresa fermo, poramika aperitivo
Clôture du congrès, apéro des amis
tagmanĝo
repas de midi
Libera
Libre
Libera
Libre
12 h 00 : Pikniko
(interne se la vetero estas malfavora)
Pique-nique
(à l'intérieur si météo défavorable)

Libera
Libre
posttagmeze
après-midi

14 h 00 : Akcepto
Accueil

14 h 00 : Esperanto-kursoj
Cours d'espéranto

14 h 00 : Vizito de Sarlat survoje al Trélissac
Visite de Sarlat sur la route de Trélissac

16 h 00 : Ekskurso 1 en Perigozo: promenado en la historia centro (temoj: Mezepoko kaj Renesanco)
Excursion 1 à Périgueux : balade dans le centre historique (thèmes : médiéval et Renaissance)

Kunvenoj de la aliaj grupoj kaj federacioj
Réunions autres groupes et fédérations

Nova propono:
ĉirkaŭ 19 h 00 : Aperitivo de niaj regionoj
Aperitivo de niaj regionoj

13 h 00 : Ekskurso 2 al Montignac-Lascaux
Excursion 2 à Montignac-Lascaux

14 h 00 : Ekskurso 3 al Château des Bories
Excursion 3 au château des Bories

Budo de François Schmidt
subskriboj kaj dediĉoj
Stand de François Schmidt
signatures et dédicaces

18 h 00 : Prelego de Claudine kaj Marcel Redoulez
'Brassens en Esperanto'
Conférence de Claudine et Marcel Redoulez
'Brassens en Esperanto'


Kunvenoj de la aliaj grupoj kaj federacioj
Réunions autres groupes et fédérations

14 h 00 : Libroservo
Librairie

14 h 00 : Komitat-kunveno de Espéranto-France
Réunion du CA d'Espéranto-France

14 h 00 : Esperanto-kursoj
Cours d'espéranto

15 h 00 : Ekskurso 4 en Perigozo: la gaŭlo-romia civito
Excursion 4 à Périgueux : la cité gallo-romaine

15 h 00 : Prelego de Philippe Bigotto:
'La groto de Lascaux' kaj dediĉoj
Conférence de Philippe Bigotto:
'La grotte de Lascaux' et dédicaces

16 h 30 : Prelego de Marion Quenut
'Erasmus+'
Conférence de Marion Quenut
'Erasmus+'


18 h 00 : Prelego de Duncan Charters, prezidanto de UEA 'Kiel respondi al kritikoj kontraŭ Esperanto'
Conférence de Duncan Charters, président d'UEA 'Comment répondre aux critiques envers l'espéranto'

vespermanĝo
repas du soir
Libera
Libre
19 h 00 : Bufedo
Buffet
Libera
Libre

vespere
soirée
20 h 30 : Prelego de Chantal Jègues-Wolkiewiz:
'Lascaux kaj la prahistoria ĉielo'
kun tuja traduko kaj dediĉoj de ŝia libro
Conférence de Chantal Jègues-Wolkiewiz :
'Lascaux et le ciel préhistorique' avec interprétation (traduction immédiate) en espéranto et dédicaces de son livre
20 h 30 : Prelego de Christian Grenier:
'La prahistorio en scienco-fikcia literaturo' kun projekciado de la tradukado en Esperanto. Dediĉoj de la aŭtoro kaj de la ilustristo François Schmidt
Conférence de Christian Grenier :
'La préhistoire dans la littérature de science-fiction' avec projection de la traduction en Espéranto. Dédicaces de l'auteur et de l'illustrateur François Schmidt

20 h 30 Koncerto: Jomo
Concert : JomoPliaj ligiloj

liens supplémentaires

Ligilo al la blogo de Christian Grenier: https://grenier-blog.noosfere.org/

Persona paĝaro de François Schmidt : https://www.francois-schmidt.fr/?page=accueil

Persona paĝaro de Chantal Jègues-Wolkiewiez:
http://www.archeociel.com/

Retejo de Lascaux : https://www.lascaux.fr/fr

Urbo Perigozo (Périgueux) : https://perigueux.fr/

Urbo Trelisako (Trélissac) : https://www.ville-trelissac.fr/

Perigorda Esperantista Grupo : http://esperanto-gep.asso.fr


reveno al la akceptejo de la kongreso
retour à l'accueil du congrèsPor malkovri la ceteron de la esperantlingva paĝaro, musklaku sur la ĉi-suba flago... Perigorda Esperantista Grupo / Groupe Espérantiste Périgourdin

Interasocia Kongreso 2022

26a-29a de majo, Trélissac (Dordonjo)

Pour découvrir le reste du site en français, cliquez sur le drapeau ci-dessous...
esperantista flago Drapeau français